In

regulamin konkurs


REGULAMIN KONKURSU
§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.     Organizatorem Konkursu (zwanym dalej „Konkursem”), jest firma Hotele Premium Sp z. o.o. z siedzibą w 43-460 Wisła, ul. Kopydło 20, posiadająca nr NIP: 548-268-00-41. (zwana dalej „Organizatorem”).
2.     Konkurs zorganizowany jest w celu promowania marki Organizatora, ma również na celu zaktywizowanie facebookowej społeczności.
3.     Fundatorem nagrody jest Organizator.
4.     Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
5.     Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/hotelwisla/ (zwanej dalej “Fanpage”) na głównej stronie profilu.
§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA
1.     W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora (zwani dalej „Uczestnikiem”).
2.     Warunkiem wzięcia udziału jest:
a.      posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook;
b.     udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe;
c.      wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika, zrzeczeniem się praw do zaproponowanej nazwy (podawanej w ramach wykonania zadania konkursowego) i wszelkich korzyści wynikających z jej używania przez Organizatora oraz zaakceptowaniem niniejszego regulaminu;
d.     nazwa podana przez Uczestnika musi być wolna i zgodna z prawem oraz musi być autorstwa Uczestnika.
3.     Konkurs trwa od dnia 15 maja 2018 godz. 17:00 do 29 maja 2018 godz. 24:00 (do końca dnia).
4.     Wyniki konkursu 31.05.2018
5.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
6.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony z gestii Facebooka.
§ 3. NAGRODA
1.     Nagrodami w Konkursie są:
- 2 noclegi ze śniadaniem w tygodniu dla całej rodziny (2os dorosłe i dzieci)
Konkurs przewiduje jedną nagrodę.
2.     Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.
3.     Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.
§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
1.     Po dniu zakończenia Konkursu, Organizator wybierze Uczestników, którzy otrzymają nagrody. Organizator zastrzega sobie subiektywny wybór nagrodzonego Uczestnika.
2.     Organizator zastrzega sobie prawo do nie wykorzystania nazwy nagrodzonego Uczestnika oraz nie wykorzystania żadnej z podanych w konkursie nazw i wprowadzenia własnej nazwy cukierka.
3.     Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej poprzez portal Facebook. Organizator może, ale nie musi, opublikować wynik Konkursu na Fanpage’u.
4.     Nagrodzony Uczestnik w ciągu 7 dni od daty otrzymania wiadomości o wygranej, powinien przesłać w wiadomości zwrotnej informację kiedy zamierza wykorzystać nagrodę.
5.     W przypadku niedotrzymania w/w terminu, Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innemu uczestnikowi.
6.     Organizator ma prawo podać imię i nazwisko nagrodzonego Uczestnika na stronie oraz na Fanpage’u.
7.     Nagrodę można wykorzystać w przeciągu 3 miesięcy od ogłoszenia wyników konkursu.
8.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany . W takim przypadku nagroda przepada.
9.     W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie nagrodzonego Uczestnika w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.
§ 5. REKLAMACJE
1.     Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać mailowo na adres: dyrektor@hotelpremium.pl w czasie trwania Konkursu.
2.     Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3.     Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana mailem zawierającym w temacie słowo „Reklamacja”.
4.     Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni.
§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.     W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2.     Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Dziękuję za komentarz i zapraszam ponownie w moje skromne progi ;) ;)

Nie wyrażam zgody na kopiowanie zdjęć i tekstu, przetwarzanie (w całości lub części)bez mojej zgody. Obsługiwane przez usługę Blogger.

POLECAM